29/6/65 เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันยาเสพติดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.)

29 มิถุนายน 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565  นางชณิการ์  โกวะประดิษฐ์  ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้ นางสาววันดี  คงอินทร์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันยาเสพติดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.)