29/6/65 จัดกิจกรรมการปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด

29 มิถุนายน 2565

วันที่  29 มิถุนายน 2565 นางชณิการ์  โกวะประดิษฐ์  ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และคณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด  และสร้างเครือข่ายผู้ประกันตนต้านภัยยาเสพติด