27/6/65 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565

27 มิถุนายน 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565