24/6/65 ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง

24 มิถุนายน 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 4 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย และตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี