21/6/65 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2565

21 มิถุนายน 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2565