7/6/65 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ APPF ครั้งที่ 30

07 มิถุนายน 2565

ด้วยรัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30) เพื่อหารือเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" ระหว่างวันพุธที่ 26 - วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา