30/5/65 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี

30 พฤษภาคม 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ครั้งที่  13/2565