31/5/65 เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA”

31 พฤษภาคม 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” ผ่านระบบ Cisco meeting server