30/5/65 ร่วมประชุมกรม ครั้งที่ 5/2565

30 พฤษภาคม 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกรม สำนักงานประกันสังค ครั้งที่  5/2565 ผ่านระบบ VDO Conference  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือข้อราชการตามภารกิจของสำนักงานประกันสังคม