ประกาศ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

27 เมษายน 2565

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญและความเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป้นมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานียึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน และครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับองค์กร โดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ