เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มกราคม 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)