ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) พ.ศ.2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/11/2564 สปส.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่งบทดลองเดือนกันยายน 2564
เผยแพร่งบทดลองเดือนสิงหาคม 2564
เผยแพร่งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2564
เผยแพร่งบทดลองเดือนมิถุนายน 2564
เผยแพร่งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564
เผยแพร่งบทดลองเดือนเมษายน 2564
เผยแพร่งบทดลองเดือนมีนาคม 2564
เผยแพร่งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่งบทดลองเดือนมกราคม 2564
เผยแพร่งบทดลองเดือนธันวาคม 2563
เผยแพร่งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
เผยแพร่งบทดลองเดือนตุลาคม 2563
 1 2 >