ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565
เผยแพร่งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2565
เผยแพร่งบทดลอง เดือน กันยายน 2565
เผยแพร่งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน มิถุนายน 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน เมษายน 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน มีนาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน มกราคม 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน ธันวาคม 2564
เผยแพร่งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่งบทดลองเดือน ตุลาคม 2564
ประกาศ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) พ.ศ.2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1 2 >