ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
คู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงานประกันสังคม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
SSO TAK SMART LINK
ประชาสัมพันธ์ มาตรา 39 และมาตรา 40
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
เผยแพร่หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านการทุจริตศึกษา พ.ศ.2564
ผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 29 จังหวัด
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565
วารสารสถานการตลาดแรงงานภาคเหนือ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 1 2 3 >