ภารกิจ

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

1. ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

2.ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

4.คุ้มครองดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

5.พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตราการ วิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้งประสานแผนการปฎิบัติงานของสำนักงาน

6.ปฎิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย