วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

"ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน"พันธกิจ (Mission)

ภารกิจหลัก ปรากฎตามกฎกระทรวง

การบริหารการประกันสังคม และเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคงอุดมการณ์ร่วม (Core Value)

CHANGEs

                   Creative                                               สร้างสรรค์

                   Helpful                                                เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ

                   Accountability                                      สำนึกรับผิดชอบ

                   Notable Leadership                               เป็นผู้นำที่โดดเด่น

                   Go forward into the Digital World            ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล

                   Expert & Ethics                                    เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม

                   Sacrifice                                             ทุ่มเท และเสียสละ