20/5/65 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ประจำปี 2565

20 พฤษภาคม 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ประจำปี 2565 เพื่อติดตามอาการและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทุพพลภาพในระบบประกันสังคม จำนวน 10 ราย ในเขตอำเภอไชยา และอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี