19/5/65 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 4/2565

19 พฤษภาคม 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ CISCO