12/5/65 ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit

12 พฤษภาคม 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางอัมเรศ พรหมทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit