ภาพประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ หงษ์เกิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางจันทร์จิรา พาลเสือ นักวิชาการประกันสังคม 4 บรรยายให้ความรู้งานกองทุนปร
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับนางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ อาคารสัมมนาการประชุมภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจั
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2566-2570) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย บี โรงแรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ หงษ์เกิด หัวหน้าส่วนงานทะเบียนฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ มาตรา 40 ณ รพ.สต.ชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจใน พ.ร.บ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญฏารพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราช
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/65 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ร่วมประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ฯ ณ ห้องประชุมเกาะพะงัน ชั้น 2 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ หงษ์เกิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้งานกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ณ ห้องประชุมรัชชประภา โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ฯ
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางอัมเรศ พรหมทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดรายการวิทยุ
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ พระอุโบสถวัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวมาศฤดี หนูแป้น นักจัดการ      งานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา        เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้า
พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
ร่วมพิธีเปิด อบรมอัคคีภัย หลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”
ร่วมพิธีเปิดโครงการ สร้างฝัน เติมไฟ ใส่ความรู้ สู่แรงงานมืออาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11
ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 8/2565
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›