ภาพประชาสัมพันธ์

หารือเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ประจำปี 2565
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 4/2565
เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565
เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง
Service Delivery Unit
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดเก็บเอกสารตามกิจกรรม 5 ส  ตามนโยบายท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
เยี่ยมผู้ทุพพลภาพเพื่อติดตามอาการและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทุพพลภาพในระบบประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565            ​
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565
มอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม จำนวน 35 ราย เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ 2 ราย
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565
ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit
ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit
เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›