ภาพประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ หงษ์เกิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมติดตามผลความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างมาตราองค์กรเพื่อความปลอดทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ บริษัท วนชัย พาเน
วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางอัมเรศ พรหมทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเบ็ดเสร็จเพื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการงานประกันสังคม ณ ที่ทำการชุมชนตลาดใหม่ (ดอนนก) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษ
วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนงนุช รักเขียว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 ณ พระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ โดยมีนายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นป
วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพ  ณ สถานที่พักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2566 โดยได้มอบของเยี่ยมพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ จำนวน 62
วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูมิชาย ไชยนาเคนทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็ก
วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นสถานพยาบาลการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (MOU) กับคลินิกทันตกรรม ทันตแพทย์พรพรรณ สาขาบ้านใน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องเกาะพะงัน ชั้น 2 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูมิชาย ไชยนาเคนทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็ก
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม Zero Corruption ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวรดารัตน์ กำแพงจันทร์ เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่เป็นทุพพลภาพกองทุนประกันสังตมและกองทุนเงินทดแทน ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำน
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามโครงการการดำเนินตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานในแรงงานต่างด้าว ณ ห้องเกาะพะงัน ชั้น 2 ศูนย์ราช
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (MOU) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมพิธีเปิดโครงการอำนวยความยุติธรรมและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านแรงงาน กิจกรรม 'ศาลแรงงานเคลื่อนที่' ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนางกัญญาวีร์ หงษ์เกิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการบรรยายสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคทและกองทุนเงินทดแทน ณ บริษัททักษิณปาล์ม (2521) จำกัด ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววันดี  คงอินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม Kick..off การสร้างมาตรการองค์กรในศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ บริเวณประตูทางเ
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมการสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน กับคลินิกทันตกรรมแยกการุณ อำ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลเงินสมทบค้างชำระของนายจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธาน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ หงษ์เกิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางจันทร์จิรา พาลเสือ นักวิชาการประกันสังคม 4 บรรยายให้ความรู้งานกองทุนปร
 < 1 2 3 4 >  Last ›