ภาพประชาสัมพันธ์

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกประจำปี 2565 รุ่นที่ 4
ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2565
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2565   ​
พิธีเจริญพุทธมนต์
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA”
ร่วมประชุมกรม สำนักงานประกันสังค ครั้งที่  5/2565
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม
ประชุมจังหวัด
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกประจำปี 2565 รุ่นที่ 3
เข้าตรวจสุขภาพผู้ประกันตนโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกประจำปี 2565   ​
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกประจำปี 2565 รุ่นที่ 2
ตรวจสุขภาพ
 Service Delivery Unit
 < 1 2 3 4 >  Last ›