ภาพประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมการปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด
เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันยาเสพติดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.)
ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุน
ประชุมกรม
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 4 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย และตำบลขุนทะเล อำเภอเมือ
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกประจำปี 2565 รุ่นที่ 4
ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2565
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2565   ​
พิธีเจริญพุทธมนต์
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA”
ร่วมประชุมกรม สำนักงานประกันสังค ครั้งที่  5/2565
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม
ประชุมจังหวัด
 1 2 3 >  Last ›