คลินิกโรคจากการทำงาน

26 สิงหาคม 2565

รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน  ปี  2565

 สรุปจำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน 

1.  โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย            จำนวน      7   แห่ง 

2.  โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์                  จำนวน        1     แห่ง 

3.   โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค          จำนวน    114     แห่ง 

    รวมจำนวนโรงพยาบาลทั้งสิ้น            จำนวน  122    แห่ง

 ภาคกลาง    สังกัดมหาวิทยาลัย  2  แห่ง  สังกัดกรมการแพทย์  1  แห่ง  และสังกัดกรมควบคุมโรค  21  แห่ง 

              รวม  24  แห่ง

      โรงพยาบาล                                          จังหวัด                  สังกัด

  1.  โรงพยาบาลรามาธิบดี                               กรุงเทพมหานคร        มหาวิทยาลัยมหิดล

  2. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์                   สมุทรปราการ            มหาวิทยาลัยมหิดล 

  3. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี                         กรุงเทพมหานคร        กรมการแพทย์ 

  4. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  (แม่ข่าย)          พระนครศรีอยุธยา      กรมควบคุมโรค

  5. โรงพยาบาลสระบุรี                                  สระบุรี                  กรมควบคุมโรค

  6. โรงพยาบาลพระพุทธบาท                           สระบุรี                  กรมควบคุมโรค

  7. โรงพยาบาลปทุมธานี                                ปทุมธานี                กรมควบคุมโรค

  8. โรงพยาบาลนครนายก                               นครนายก               กรมควบคุมโรค

  9. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า                             นนทบุรี                  กรมควบคุมโรค

10.  โรงพยาบาลสิงห์บุรี                                  สิงห์บุรี                  กรมควบคุมโรค

11.  โรงพยาบาลอ่างทอง                                 อ่างทอง                 กรมควบคุมโรค

12.  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช                  ลพบุรี                    กรมควบคุมโรค

13. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  (แม่ข่าย)           สุพรรณบุรี               กรมควบคุมโรค

14.  โรงพยาบาลราชบุรี                                  ราชบุรี                   กรมควบคุมโรค

15.  โรงพยาบาลโพธาราม                                ราชบุรี                   กรมควบคุมโรค

16.  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา                       กาญจนบุรี              กรมควบคุมโรค

17.  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17           สุพรรณบุรี               กรมควบคุมโรค

18.  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  (แม่ข่าย)                 สมุทรสาคร              กรมควบคุมโรค

19.  โรงพยาบาลนครปฐม                                นครปฐม                 กรมควบคุมโรค

20.  โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี                  เพชรบุรี                 กรมควบคุมโรค

21.  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า                สมุทรสงคราม           กรมควบคุมโรค

22.  โรงพยาบาลกระทุ่มแบน                             สมุทรสาคร              กรมควบคุมโรค

23.  โรงพยาบาลหัวหิน                                   ประจวบคีรีขันธ์         กรมควบคุมโรค

24.  โรงพยาบาลอินทร์บุรี                                สิงห์บุรี                  กรมควบคุมโรค

 ภาคตะวันออก  สังกัดมหาวิทยาลัย  2  แห่ง  และสังกัดกรมควบคุมโรค   17  แห่ง  รวม  19  แห่ง  

              โรงพยาบาล                                  จังหวัด                            สังกัด

  1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา                     ชลบุรี                    มหาวิทยาลัยบูรพา

2. สถาบันจักรีนฤบดินทร์                     สมทุรปราการ                    มหาวิทยาลัยมหิดล 

  3. โรงพยาบาลระยอง  (แม่ข่าย)                      ระยอง                   กรมควบคุมโรค

  4. โรงพยาบาลพุทธโสธร  (เมืองฉะเชิงเทรา)           ฉะเชิงเทรา              กรมควบคุมโรค

  5. โรงพยาบาลชลบุรี                                    ชลบุรี                    กรมควบคุมโรค

  6. โรงพยาบาลสมุทรปราการ                           สมุทรปราการ           กรมควบคุมโรค

  7. โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี                    จันทบุรี                  กรมควบคุมโรค

  8. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร                  ปราจีนบุรี               กรมควบคุมโรค

  9. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว            สระแก้ว                 กรมควบคุมโรค

  10. โรงพยาบาลพานทอง                                ชลบุรี                    กรมควบคุมโรค

11.  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพ      ระยอง                   กรมควบคุมโรค

      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระยอง

12.  โรงพยาบาลตราด                                    ตราด                    กรมควบคุมโรค

13.  โรงพยาบาลบ้านฉาง                                 ระยอง                   กรมควบคุมโรค

14.  สถาบันราชประชาสมาสัย  (รพ.พระประแดง)      สมุทรปราการ           กรมควบคุมโรค

15.  โรงพยาบาลแกลง                                    ระยอง                   กรมควบคุมโรค

16.  โรงพยาบาลบางพลี                                  สมุทรปราการ           กรมควบคุมโรค

17.  โรงพยาบาลอรัญประเทศ                            สระแก้ว                 กรมควบคุมโรค

18.  โรงพยาบาลพนมสารคาม                            ฉะเชิงเทรา                 กรมควบคุมโรค

19.  โรงพยาบาลบ้านโพธิ์                            ฉะเชิงเทรา                 กรมควบคุมโรค

ภาคเหนือ  สังกัดมหาวิทยาลัย  1  แห่ง  และสังกัดกรมควบคุมโรค   24  แห่ง  รวม  25  แห่ง     โรงพยาบาล                                         จังหวัด                                          สังกัด

  1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่                  เชียงใหม่                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  2. โรงพยาบาลลำปาง                                   ลำปาง                   กรมควบคุมโรค

  3. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (แม่ข่าย)    เชียงราย                 กรมควบคุมโรค

  4. โรงพยาบาลนครพิงค์                                 เชียงใหม่                 กรมควบคุมโรค

  5. โรงพยาบาลน่าน                                     น่าน                     กรมควบคุมโรค

  6. โรงพยาบาลพะเยา                                   พะเยา                   กรมควบคุมโรค

  7. โรงพยาบาลแพร่                                     แพร่                     กรมควบคุมโรค

  8. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์                              แม่ฮ่องสอน              กรมควบคุมโรค

  9. โรงพยาบาลลำพูน                                   ลำพูน                    กรมควบคุมโรค

10.  โรงพยาบาลแม่เมาะ                                 ลำปาง                   กรมควบคุมโรค

11.  โรงพยาบาลห้างฉัตร                                 ลำปาง                   กรมควบคุมโรค

12.  โรงพยาบาลแม่จัน                                   เชียงราย                 กรมควบคุมโรค

13.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว                   น่าน                     กรมควบคุมโรค

14.  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  (แม่ข่าย)                    อุตรดิตถ์                 กรมควบคุมโรค

15.  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช         ตาก                      กรมควบคุมโรค

16.  โรงพยาบาลแม่สอด                                  ตาก                      กรมควบคุมโรค

17.  โรงพยาบาลสวรรคโลก                              สุโขทัย                   กรมควบคุมโรค

18.  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์                               เพชรบูรณ์               กรมควบคุมโรค

19.  โรงพยาบาลสุโขทัย                                  สุโขทัย                   กรมควบคุมโรค

20.  โรงพยาบาลพิจิตร  (แม่ข่าย)                       พิจิตร                    กรมควบคุมโรค

21.  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์                      นครสวรรค์              กรมควบคุมโรค

22.  โรงพยาบาลอุทัยธานี                                อุทัยธานี                 กรมควบคุมโรค

23.  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร                         ชัยนาท                  กรมควบคุมโรค    

24   โรงพยาบาลกำแพงเพชร                            กำแพงเพชร             กรมควบคุมโรค

25   โรงพยาบาลศรีสังวร                                 สุโขทัย                   กรมควบคุมโรค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดมหาวิทยาลัย  1  แห่ง  และสังกัดกรมควบคุมโรค  28  แห่ง 

รวม  28  แห่ง

      โรงพยาบาล                                          จังหวัด                       สังกัด

  1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์                             ขอนแก่น                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  2. โรงพยาบาลขอนแก่น  (แม่ข่าย)                    ขอนแก่น                กรมควบคุมโรค

  3. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์                                กาฬสินธุ์               กรมควบคุมโรค

  4. โรงพยาบาลมหาสารคาม                            มหาสารคาม            กรมควบคุมโรค

  5. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด                                 ร้อยเอ็ด                  กรมควบคุมโรค

  6. โรงพยาบาลสิรินธร                                  ขอนแก่น                กรมควบคุมโรค

  7. โรงพยาบาลอุดรธานี  (แม่ข่าย)                     อุดรธานี                 กรมควบคุมโรค

  8. โรงพยาบาลนครพนม                                นครพนม                กรมควบคุมโรค    

  9. โรงพยาบาลเลย                                      เลย                      กรมควบคุมโรค

10.  โรงพยาบาลสกลนคร                                สกลนคร                 กรมควบคุมโรค

11.  โรงพยาบาลหนองคาย                               หนองคาย               กรมควบคุมโรค

12.  โรงพยาบาลกุมภวาปี                                อุดรธานี                 กรมควบคุมโรค

13.  โรงพยาบาลวานรนิวาส                              สกลนคร                 กรมควบคุมโรค

14.  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  (แม่ข่าย)       นครราชสีมา            กรมควบคุมโรค

15.  โรงพยาบาลชัยภูมิ                                  ชัยภูมิ                    กรมควบคุมโรค                

16.  โรงพยาบาลสุรินทร์                                  สุรินทร์                  กรมควบคุมโรค

17.  โรงพยาบาลนางรอง                                 บุรีรัมย์                  กรมควบคุมโรค

18.  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา                   นครราชสีมา            กรมควบคุมโรค    

19.  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  (แม่ข่าย)          อุบลราชธานี           กรมควบคุมโรค

20.  โรงพยาบาลมุกดาหาร                               มุกดาหาร               กรมควบคุมโรค

21.  โรงพยาบาลยโสธร                                   ยโสธร                   กรมควบคุมโรค

22.  โรงพยาบาลศรีสะเกษ                                ศรีสะเกษ                กรมควบคุมโรค

23.  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ                            อำนาจเจริญ            กรมควบคุมโรค

24.  โรงพยาบาลวารินชำราบ                            อุบลราชธานี            กรมควบคุมโรค

25.  โรงพยาบาลหนองบัวลำภู                           หนองบัวลำภู            กรมควบคุมโรค

26.  โรงพยาบาลบึงกาฬ                                  บึงกาฬ                  กรมควบคุมโรค

27.  โรงพยาบาลปราสาท                                สุรินทร์                  กรมควบคุมโรค

28.  โรงพยาบาลบ้านผือ                                  อุดรธานี                 กรมควบคุมโรค

29.  โรงพยาบาลหนองหาน                                  อุดรธานี                 กรมควบคุมโรค

 ภาคใต้  สังกัดมหาวิทยาลัย  1  แห่ง  และสังกัด28.  โรงพยาบาลบ้านผือ                                  อุดรธานี                 กรมควบคุมโรค   24  แห่ง  รวม  25  แห่ง

      โรงพยาบาล                                          จังหวัด                          สังกัด

  1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์                         สงขลา                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  2. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  (แม่ข่าย)                สุราษฎร์ธานี            กรมควบคุมโรค

  3. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช               นครศรีธรรมราช        กรมควบคุมโรค

  4. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต                              ภูเก็ต                    กรมควบคุมโรค

  5. โรงพยาบาลกระบี่                                    กระบี่                    กรมควบคุมโรค

  6. โรงพยาบาลเกาะสมุย                                สุราษฎร์ธานี            กรมควบคุมโรค

  7. โรงพยาบาลตะกั่วป่า                                 พังงา                     กรมควบคุมโรค

  8. โรงพยาบาลระนอง                                  ระนอง                   กรมควบคุมโรค

  9. โรงพยาบาลพังงา                                    พังงา                     กรมควบคุมโรค

10.  โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์                      ชุมพร                    กรมควบคุมโรค

11.  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง                               สุราษฎร์ธานี            กรมควบคุมโรค

12.  โรงพยาบาลหาดใหญ่  (แม่ข่าย)                    สงขลา                   กรมควบคุมโรค

13.  โรงพยาบาลตรัง                                      ตรัง                      กรมควบคุมโรค

14.  โรงพยาบาลพัทลุง                                    พัทลุง                    กรมควบคุมโรค

15.  โรงพยาบาลสงขลา                                   สงขลา                   กรมควบคุมโรค

16.  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์                 นราธิวาส                กรมควบคุมโรค

17.  โรงพยาบาลปัตตานี                                  ปัตตานี                  กรมควบคุมโรค

18.  โรงพยาบาลยะลา                                    ยะลา                    กรมควบคุมโรค

19.  โรงพยาบาลสตูล                                     สตูล                     กรมควบคุมโรค

20.  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก                              นราธิวาส                กรมควบคุมโรค

21.  โรงพยาบาลเบตง                                     ยะลา                    กรมควบคุมโรค

22.  โรงพยาบาลจะนะ                                   สงขลา                   กรมควบคุมโรค

23.  โรงพยาบาลทุ่งสง                                    นครศรีธรรมราช        กรมควบคุมโรค

24.  โรงพยาบาลสะบ้าย้อย                               สงขลา                   กรมควบคุมโรค

25.  โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์                            สุราษฎร์ธานี            กรมควบคุมโรค