ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกไหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันจักรี)
ประชุมอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุพรรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีและสาขาสามชุก ประจำปี 2564
การสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์และการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีห่วงใยในช่วงเดือนเมษายน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี