แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ปี 2565
งานบริการกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริการ ประจำปี 2565
งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด ประจำปี 2565
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565
โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยประกันตนเจ็บป่วย ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี 2565
โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประจำปี 2565
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit (SDU) ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 ประจำปี 2565