แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

งานบริการกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริการ ประจำปี 2564
งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด ประจำปี 2564
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564
โครงการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564
โครงการติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบและรับชำระเงินสมทบนอกสถานที่ ประจำปี 2564
โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) ประจำปี 2564
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี 2564
โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2564
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประจำปี 2564
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit (SDU) ประจำปี 2564
โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย ประจำปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2564
โครงการรับเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายเสมือน VPN ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 ประจำปี 2564