ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 (สังกัดส่วนกลาง)

13 มกราคม 2566

               สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 (สังกัดส่วนกลาง) ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เพื่อให้ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมฯ ได้รับทราบ และเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ


กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร  02956 2147 และ  02956 2133-34