ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา และ การสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 (สังกัดส่วนกลาง) และประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 (สังกัดส่วนกลาง) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

27 มกราคม 2566

สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 (สังกัดส่วนกลาง) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ได้รับทราบ และเตรียมพร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร 02956 2147 และ 02956 2133-34