ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

18 มกราคม 2566

    รายงานตัววันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 27 มกราคม 2566 หากไม่มาตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ