เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 4

31 ตุลาคม 2565

สำนักงานประกันสังคมเรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 4

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลำดับที่ 41 - 48 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 36 - 44

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 20 - 23

รายงานตัววันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ