เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 3

10 ตุลาคม 2565

สำนักงานประกันสังคมเรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 3

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลำดับที่ 12 - 40 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 21 - 35 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 16 - 19

รายงานตัววันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4

อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ