วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  องค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการประกันสังคมที่ทันสมัย
 (Trusted organization providing modernized social security services)

พันธกิจ (Mission)

“ การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
ควบคู่กับการสร้างความสุขในการใช้ชีวิตให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ”
The management of social security and benefits with modernization, efficiency, transparency together
 with good quality of life for employers, employees, insured persons and SSO officers

ค่านิยม (Core Value)

พลังดียกกำลังสอง ( G Power or G2 ) 

ซึ่งประกอบด้วย Good Governance and Good Life (ธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตที่ดี)