โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล ข้อมูลบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน งานแผนงานและประเมินผล จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ จัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และติดตามรวบรวมตัวชี้วัดหน่วยงาน งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนาและงานเลขานุการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานทะเบียนพัสดุและครุภัณฑ์ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานประกันสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันที่มั่นคงและให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนทั้งในระบบและนอกระบบที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย เนื่องจากการทำงานให้นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และไม่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม รวมทั้งกิจกรรมอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
       -ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับและตรวจแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างผู้ประกันตน การจัดการฐานข้อมูลลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน การออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล การจัดการฐานข้อมูลเงินสมทบและฐานข้อมูล   ระบบบริหารทางการแพทย์ การประสานสถานพยาบาล การอุทธรณ์ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านทะเบียนและบริการทางการแพทย์ การออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
       -ส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับและตรวจแบบ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง การกำหนดรหัสประเภทกิจการ เลขที่บัญชี อัตราเงินสมทบ วันที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ การคำนวณเงินสมทบและออกใบประเมินเงินสมทบ การออกหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้นายจ้างและจัดทำแฟ้มนายจ้าง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการนำส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การบันทึกข้อมูล  การขึ้นทะเบียนนายจ้าง การจัดการฐานข้อมูลทะเบียนนายจ้าง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนของนายจ้าง การดำเนินคดี การเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บเงินสมทบ การตรวจสอบสถานประกอบการ การตรวจบัญชีค่าจ้าง การออกใบประเมินเงินสมทบประจำปี/ประจำงวด การออกใบแจ้งเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้าง และจากการตรวจบัญชีค่าจ้าง การจัดเก็บแฟ้มนายจ้าง การคืนเงินสมทบ การตรวจสอบติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ การสอบทรัพย์เพื่อยึด อายัด ขายทอดตลาดและตัดหนี้สูญ การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง การอุทธรณ์ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านเงินสมทบ และปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
        -ส่วนงานสิทธิประโยชน์ ดำเนินการเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน การรับคำร้องและวินิจฉัยสั่งจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่อยู่นอกข่ายความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน การเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือคำวินิจฉัย การปิดเรื่องหรือรื้อฟื้นเรื่อง การรับสมัครส่งตัวลูกจ้างผู้ประกันตนเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และด้านอาชีพ การตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ การจัดทำเอกสารการรับสิทธิประโยชน์พร้อมจัดทำรายงาน การอุทธรณ์ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านสิทธิประโยชน์ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน เงินเพิ่มตามกฎหมาย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม หรือเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน การจัดทำรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และการบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในสำนักงาน รวมถึงการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ณ สำนักงานและผ่านหน่วยบริการอื่น การตรวจสอบรายการที่บันทึกไว้ในระบบ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย