หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

24 เมษายน 2566

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ