ข้อมูลสาธารณ (OIT)

23 เมษายน 2566

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5. ข้อมูลการติดต่อ

O6. กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

  การประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&A

O9. Social Network

O10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

O11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน               

การให้บริการ

O15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอ ใจการให้บริการ

O18. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

o25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28. ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

o31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

o34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

o36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน