การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

30 เมษายน 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

   การย้ายปรับเปลี่ยนหนุนเวียนงานของข้าราชการ

   การปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงานของลูกจ้างประจำ

   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

   ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2562

   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม

   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานประกันสังคม

   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานประกันสังคม (ฉบับที่ 2)

   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม

   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานประกันสังคม

   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีค่าจ้างถึงขั้นสูง) ของพนักงานประกันสังคม

   13ประกาศเสำนนักงานประกันสังคม เรื่อง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานประกันสังคม

   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การลาและการได้รับค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานประกันสังคม

   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวของพนักงานประกันสังคม

   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคมถึงแก่ความตาย

   การให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการและพนักงานประกันสังคม

   หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานประกันสังคม

   ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล