กฏหมาย

21 เมษายน 2564

กฎหมาย ระเบียบ

   พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

   พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537

   พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

   พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

   พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

   พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

   พระราชกฤษฏีกากำหนดระยะเวลาการมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง พ.ศ. 2549

   พระราชกฤษฎีกาให้ใช้ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 บังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างต้ั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป พ.ศ. 2545

   พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561

   พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

   พระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ พ.ศ. 2541

   พระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. 2546

   พระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561

   พระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563