รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

21 เมษายน 2564

ผลปฏิบัติงานประจำปี 2563

   โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

   การจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคม

   โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit

   โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม

   โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม

   โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)

   โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก

   โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

   : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม

   งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด

   งานบริการกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริการ