รายงานผลการปฏิบัติงาน

21 เมษายน 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรอบ 6 เดือน

   โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย

   โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit

   โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

   โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม

   โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)

   โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก

   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

   โครงการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคม

   โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

   โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม

   โครงการการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม

   งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด

   งานบริการกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริการ