โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงงานในธุรกิจSMEs

27 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงาน

    สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 074-324378 ในวันและเวลาราชการ