ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
รายงานผลการดำเินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ยกเลิกบันทึกข้อตกลงกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
โครงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการและยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจร สำหรับผู้ประกันตน
จำนวนผู้มาใช้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2564
การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2564
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของประกันสังคมจังหวัดสงขลา
คำประกาศเจตนารมณ์
ข่าว : ประกันสังคมเร่งจ่ายผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัยแล้ว โฆษก สปส. เผยความเชื่อมั่นเงินกองทุนว่างงาน พร้อมจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ครบถ้วน ทั่วถึงแน่นอน
ข่าว : ประกันสังคมมั่นใจ เตรียมความพร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์
ข่าว : ข่าวดี มติ ครม. ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนรับสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สามารถรับเงินกรณีว่างงาน 62 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน