ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40

06 มกราคม 2566

นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางศุภานุช ไทยวัฒนกิจ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา โดยนำรถโมบายให้บริการประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40