สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รับการตรวจรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

08 ธันวาคม 2565

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ได้รับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565