ประกันสังคมแจ้งนายจ้าง เตรียมชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี65

18 ธันวาคม 2564

สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565 เพื่อให้นายจ้างนำไปชำระเงินสมทบประจำปี2565 ซึ่งกำหนดชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนภายในวันที่ 31 มกราคม 2565