ประกาศลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3 เดือน (มิ.ย. - ส.ค. 64)

28 พฤษภาคม 2564

สำนักงานประกันสังคม ประกาศลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 3 เดือน (มิ.ย. - ส.ค. 64) ส่วนของนายจ้างเหลือร้อยละ 2.5  ส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือร้อยละ 2.5 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดเหลือเดือนละ 216 บาท