โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

31 มีนาคม 2565


โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)    มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม 

   โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมโครงการเสริมสร้างธรรมภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2561รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

    o1 โครงสร้าง

    o2 ข้อมูลผู้บริหาร

    o3 อำนาจหน้าที่

    o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

    o5 ข้อมูลการติดต่อ

    o6 กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

       - พระราชบัญญัติ

       - กฎกระทรวง

       - ประกาศ

       - ระเบียบ

       - พระราชกฤษฎีกา

การประชาสัมพันธ์

   o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

       - ข่าวประชาสัมพันธ์

       - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

0000

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

    o8 Q&A

      - Live Chat

    o9 Social Network

       - Facebook

    o10 แผนดำเนินงานประจำปี

       - แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

       - แผนปฎิบัติราชการของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ฯ ประจำปี 2562

       - แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ 2563

       - แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

       - แผนปฎิบัติราชการของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ฯ ประจำปี 2563

       - แผนปฎิบัติราชการของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ฯ ประจำปี 2564

       - แผนปฎิบัติราชการของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ฯ ประจำปี 2565

    o11 รายงานการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

       - รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 ไตรมาส 1

       - รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 ไตรมาส 2

       - รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 ไตรมาส 3

       - รายงานผลการปฎิบัติราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ 2562

       - รายงานผลการปฎิบัติราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ 2562 รอบ 6 เดือน(ม.ค. - มิ.ย. 62)

       - รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 ไตรมาส 1

       - รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 ไตรมาส 2

       - รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 ไตรมาส 3

    o12 รายงานผล ดำเนินงานประจำปี

       - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

       - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

การปฏิบัติงาน

    o13 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 

       - แนวปฏิบัติ

       - คู่มือ

การให้บริการ

    o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

    o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

       - ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม

    o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอ ใจการให้บริการ

       - รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2562

       - บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจ สำนักงานประกันสังคม ปี 2562

    o17 E-Service

       - ผู้ประกันตน

       - สถานประกอบการ

       - ข้อมูลสถานพยาบาล

       - ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

    o18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี

    o19 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

    o20 รายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

    o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

    o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    o25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

       - แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563 – 2565

    o26 การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

       - แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2563

       - มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

       - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานประกันสังคม

    o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

       - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

       - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

       - ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม

       - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานประกันสังคม

       - การให้ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ

    o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี

       - รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

       - รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2562

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    o29 แนวปฏิบัติการจัด การเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

       - การรับเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา หรือแจ้งเบาะแส

       - คู่มือการใช้งานระบบ สำนักงานประกันสังคม (SSO Contact Center)

       - มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

    o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       - ร้องเรียนร้องทุกข์ / ทุจริตคอรัปชั่น

     o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

       - สถิติการดำเนินการทางวินัย ประจำปี 2562

       - สถิติการดำเนินการทางวินัย เดือนมกราคม - เมษายน 2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    o32 ช่องทางการรับ ฟังความคิดเห็น

       - แบนเนอร์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานประกันสังคม

       - Live Chat

       - แจ้งเรื่องร้องเรียน

       - สอบถามข้อมูล

    o33 การเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม

       - ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยเครือข่ายประกันสังคม พ.ศ. 2563

       - โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

       - ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการลงนามข้อตกลงเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน

       - ข่าวประชาสัมพันธ์

       - รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  Link 1  Link 

    o35 การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร

       - มอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

       - พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

       - โครงการอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานประกันสังคม

       - ปฐมนิเทศพนักงานประกันสังคมใหม่- สัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม

       - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารงานงบประมาณและแผน ปฏิบัติราชการ   Link 1    Link 2

       - นโยบายป้องกันการทุจริต ของสำนักงานประกันสังคม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

    o36 การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ประจำปี

       - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       - การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563

     o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

       - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    o38 การสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       - มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

       - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานประกันสังคม

       - ประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานประกันสังคม

       - พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

       - โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร เพื่อการสร้างทีมบริการ ที่เป็นเลิศ

แผนป้องกันการทุจริต

    o39 แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 

       - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ สำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    o40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนิน การป้องกันการ ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

    o41 รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

       - แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

       - รายงานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (TA) ครั้งที่ 1/2563

       - รายงานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (TA) ครั้งที่ 2/2563

       - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

     o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ไตรมาส 1 – 2

       - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ไตรมาส 3