ข้อมูลการติดต่อ

23 มิถุนายน 2563

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ 350/8 ม.5 ถ.โชติพันธ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045613130 , 045613177 , 045613178

103-106 ฝ่ายประโยชน์

301 , 305-306 ฝ่ายทะเบียน มาตรา 39

302 , 304 , 401 , 404 , 408 ฝ่ายสมทบและมาตรา 40

โทรสาร : 045-613-560 , 045-643-596

E-mail : srisaket@sso.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/sso.s...