ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 10/2563

07 ตุลาคม 2563

      นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่  7  ตุลาคม  2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ที่ประชุมมีวาระ ดังนี้
       - รับทราบคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยกเลิกและคืนเงินโครงการส่งเสริม เฝ้าระวังป้องกัน และติดตามอย่างเป็นระบบในกลุ่มโรคปอด
       - รับทราบโรงพยาบาลนครปฐม ขอยกเลิกและคืนเงินสนับสนุนโครงการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของพนักงาน ในสถานประกอบการที่มีฝุ่นหินซิลิกา
       - รับทราบโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีขอยกเลิกและคืนเงินโครงการศูนย์โรคจากการทำงานระดับชาติ ปี 2563 (บางส่วน)
       - พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 3 ราย
       - พิจารณาขอความเห็นชอบกรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 10 ราย
       - ขอความเห็นชอบกรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 2,000,000 บาท จำนวน 1 ราย
       - ขอทบทวนตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดทุนหมุนเวียนของกองทุนเงินทดแทน ประจำปีบัญชี 2563 อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
       - พิจารณาร่างตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดทุนหมุนเวียนของเงินกองทุน ประจำปี 2564