รายงานผลการใช้จ่ายงบประมานประจำปี  ค้นหา

1.6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ มิถุนายน 2563

2.6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประสังคม ปี 2563 (ณ มิถุนายน 2563)

3.6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2563 (ณ มิถุนายน 2563)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

1.7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ กันยายน 2563

1.8 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ธันวาคม 2563

2.7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงาน ประกันสังคม ปี 2563 (ณ กันยายน 2563)

2.8 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงาน ประสังคม ปี 2563 (ณ ธันวาคม 2563)

3.7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2563 (ณ กันยายน 2563)

3.8 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2563 (ณ ธันวาคม 2563)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ณ ธันวาคม 2563)

1.9 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ มีนาคม 2564

2.9 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 (ณ มีนาคม 2563)

3.9 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2564 (ณ มีนาคม 2564)

 < 1 2