รายงานผลการใช้จ่ายงบประมานประจำปี  ค้นหา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

1.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ มีนาคม 2562

1.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ มีนาคม 2562

1.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ มิถุนายน 2562

1.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ กันยายน 2562

1.4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ธันวาคม 2562

1.5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ มีนาคม 2563

2.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประสังคม ปี 2562 (ณ มีนาคม 2562)

2.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประสังคม ปี 2562 (ณ มิถุนายน 2562)

2.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประสังคม ปี 2562 (ณ กันยายน 2562)

2.4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประสังคม ปี 2562 (ณ ธันวาคม 2562)

2.5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประสังคม ปี 2563 (ณ มีนาคม 2563)

3.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2562 (ณ มีนาคม 2562)

3.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2562 (ณ มิถุนายน 2562)

3.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2562 (ณ กันยายน 2562)

3.4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2562 (ณ ธันวาคม 2562)

3.5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2563 (ณ มีนาคม 2563)

1.6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ มิถุนายน 2563

2.6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประสังคม ปี 2563 (ณ มิถุนายน 2563)

 1 2 >