รายงานผลดำเนินงานประจำปี  ค้นหา

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2561 ไตรมาส 4 (มกราคม - ธันวาคม)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม - มิถุนายน)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม - กันยายน)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม - ธันวาคม)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม – มิถุนายน)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 ไตรมาส 4 (มกราคม – ธันวาคม)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 ไตรมาส 2 (มกราคม - มิถุนายน)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 ไตรมาส 3 (มกราคม - กันยายน)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม - ธันวาคม)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม - มิถุนายน)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 ไตรมาส 3 (มกราคม - กันยายน)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม - ธันวาคม)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มิถุนานยน)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 ไตรมาส 3 (มกราคม - กันยายน)

 1 2 >