วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแบบครบวงจร  ทั้งด้านการแพทย์ด้านอาชีพรวมทั้งด้านจิตใจและสังคม ให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนที่พิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ให้สามารถกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระเลี้ยงดูตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่สังคม และเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการฟื้นฟูฯ อย่างเท่าเทียมกับภูมิภาคอื่นของประเทศ

 พันธกิจ

          ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทำหน้าที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน และผู้ประกันตนทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เพื่อช่วยให้ลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานเหล่านั้นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้