วิสัยทัศน์ พันธกิจ

18 ธันวาคม 2560

วิสัยทัศน์

  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมี   ธรรมาภิบาล

 พันธกิจ

  บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเสริมสร้างประสิทธิภาพภายในองค์กร การลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ